Làm san để công ty tốt trở thành công ty tầm vóc? GLP
Làm san để công ty tốt trở thành công ty tầm vóc?
KHAI GIẢNG: 19/10/2024 tại TP.HCM

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA PACE

Học Viện Quản Lý PACE (sau đây gọi chung là “PACE”, “chúng tôi”) luôn coi trọng quyền riêng tư và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Đối tác và Các bên liên quan của khách hàng (sau đây gọi chung là “Bạn”). Chúng tôi hiểu rằng, thông qua “Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân” này (sau đây gọi chung là “Chính sách”), Bạn sẽ biết một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến cách thức chúng tôi thực hiện nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PACE theo quy định pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật của PACE.

Chính sách này là “Thông Báo Xử Lý Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân”. PACE có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung tại bất cứ thời điểm nào khi cần thiết. Các bổ sung, điều chỉnh sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. “Thông Báo Xử Lý Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân” là một phần của các Điều Kiện và Điều Khoản Chung cho mối quan hệ giữa PACE và Bạn. Thông báo này nên được đọc và giải thích cùng với Điều Kiện và Điều Khoản Chung, áp dụng cho chúng tôi với tư cách là bên kiểm soát và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và giải thích những thông tin chúng tôi thu thập về Bạn, cách thức sử dụng, đối tượng được chia sẻ và việc lưu trữ để bảo đảm thông tin đó luôn riêng tư và an toàn.

I. NGUYÊN TẮC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 • Tính Minh Bạch: Chúng tôi luôn rõ ràng và minh bạch về cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Sử Dụng Công Bằng Và Hợp Pháp: Chúng tôi chỉ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách hợp pháp và khi có lý do chính đáng để thực hiện việc này.
 • Mục Đích Được Giới Hạn: Chúng tôi chỉ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích cụ thể và sẽ không sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác không phù hợp, trừ khi chúng tôi đã tuân thủ trình tự được phép theo các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu để thực hiệc việc này một cách hợp pháp.
 • Tính Đầy Đủ Và Tối Thiểu Của Dữ Liệu: Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ xử lý dữ liệu cá nhân một cách phù hợp. Chúng tôi sẽ duy trì sự cân đối hợp lý để đảm bảo rằng (i) Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân vừa đủ để thực hiện các mục đích cụ thể, và (ii) không xử lý Dữ Liệu Cá Nhân vượt quá mức cần thiết.
 • Tính Chính Xác Của Dữ Liệu: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn phù hợp về tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu. Chúng tôi triển khai những chính sách liên quan đến tính chính xác của dữ liệu, bao gồm việc thực hiện những quy trình cần thiết nhằm ngăn chặn việc Dữ Liệu Cá Nhân không được cập nhật.
 • Quyền Riêng Tư Theo Thiết Kế: Chúng tôi thực hiện các quy trình nhằm bảo đảm rằng các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc những thay đổi trên các sản phẩm và dịch vụ hiện có được thiết kế phù hợp với pháp luật về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi bảo đảm rằng mỗi cá nhân tham gia xử lý Dữ Liệu Cá Nhân luôn nhận thức được nghĩa vụ của mình đối với Dữ Liệu Cá Nhân và trách nhiệm tuân thủ theo các nguyên tắc này.
 • Lưu Trữ Tài Liệu: Chúng tôi lưu trữ một cách thích hợp các tài liệu nhằm chứng minh việc tuân thủ pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 • Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu: Chúng tôi tôn trọng quyền của chủ thể dữ liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của họ theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu.
 • Lưu Trữ Và Bảo Mật Dữ Liệu: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý đối với Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi xử lý. Chúng tôi xóa hoặc tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân khi không còn cần thiết để tiếp tục sử dụng cho một mục đích hợp pháp nào đó. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng chỉ những người nhất định, có quyền được tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi đang xử lý, được phép thực hiện việc xóa hoặc tiêu hủy này.
 • Chuyển Giao Dữ Liệu: Trong trường hợp tự nguyện chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân đến một pháp nhân thuộc hệ thống PACE, bên thứ ba hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác, chúng tôi bảo đảm rằng việc chuyển giao này tuân thủ theo pháp luật về bảo mật dữ liệu. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của bên nhận dữ liệu nhằm bảo đảm rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc nêu trên.
 • Các Bên Thứ Ba: Khi chỉ định một nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của họ nhằm bảo đảm rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc nói trên.

II. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể bao gồm bất kỳ dữ liệu nào về cá nhân và từ những dữ liệu đó nhận diện hoặc có thể xác định được một cá nhân cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập về Bạn là những thông tin cần thiết để Bạn có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi (“Sản Phẩm”, “Dịch Vụ”) và cho những mục đích khác được nêu tại Thông Báo Xử Lý Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm:

1. “Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản”: Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản về Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Dữ liệu về nhân thân: Họ tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, nơi sinh, số CMND/CCCD, số hộ chiếu và các thông tin khác liên quan đến nhân thân mà Bạn cung cấp cho chúng tôi;
 • Dữ liệu về mối quan hệ: Tình trạng hôn nhân, thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 • Dữ liệu về chuyên môn: Thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của Bạn;
 • Dữ liệu về hành vi: Thông tin về tài khoản số của Bạn, Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động của Bạn trên không gian mạng; và
 • Các Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản khác, gắn liền với một người cụ thể hoặc giúp xác định một người cụ thể.

2. “Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm”: Trong một số trường hợp, Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập có thể là Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm và chúng tôi chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm với sự đồng ý của Bạn và/hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành. Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm là những Dữ Liệu Cá Nhân gắn liền với sự riêng tư của cá nhân mà khi bị vi phạm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các quyền lợi pháp lý của cá nhân đó, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Dữ liệu tài chính và thương mại: Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Dữ liệu y tế: Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án;
 • Dữ liệu sinh trắc học hoặc nguồn gốc chủng tộc: Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của Bạn, thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng;
 • Dữ liệu về vị trí: Thông tin về vị trí của Bạn được xác định qua dịch vụ định vị; và
 • Các Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm khác có liên quan.

III. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong từng trường hợp cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Bạn hoặc người sử dụng lao động, người đại diện doanh nghiệp của Bạn cung cấp cho chúng tôi;
 • Bạn truy cập, tương tác với các trang web, mạng xã hội của PACE và/hoặc các mạng xã hội do chúng tôi hợp tác với đối tác;
 • Bạn sử dụng các Sản Phẩm, Dịch Vụ của PACE;
 • Gián tiếp từ Bạn thông qua các nguồn công khai, chính thống, hợp pháp; hoặc thông qua việc nhận chia sẻ dữ liệu cần thiết từ các công ty thành viên, đối tác mà họ thu thập được trong quá trình hợp tác với PACE cung cấp Sản phẩm, dịch vụ cho Bạn và được Bạn cho phép chia sẻ.
 • Thông qua tương tác giữa Chúng tôi và Bạn (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, hệ thống tổng đài, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Khách hàng;
 • Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình được đặt tại các văn phòng của PACE hoặc nơi thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động của PACE mà Bạn gặp, xuất hiện hoặc tương tác với chúng tôi. Việc đặt các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm mục đích góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn và của PACE theo quy định pháp luật;
 • Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình được đặt tại các văn phòng của PACE hoặc nơi thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động của PACE mà Bạn gặp, xuất hiện hoặc tương tác với chúng tôi. Việc đặt các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm mục đích góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn và của PACE theo quy định pháp luật;
 • Bạn tham gia vào các sự kiện, chương trình đào tạo, hội thảo, cuộc thi, phỏng vấn … do chúng tôi tổ chức (trực tiếp, trực tuyến). Những thông tin này chỉ được thu thập khi Bạn tình nguyện cung cấp cho chúng tôi.
 • Trường hợp Bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của người khác, Bạn phải được sự cho phép của người đó theo yêu cầu của pháp luật áp dụng, đồng thời phải giải thích và bảo đảm người đó hiểu về cách thức chúng tôi sẽ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của họ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích của Bạn. Bạn có thể lựa chọn nhận những tài liệu này bằng thư điện tử và luôn có thể lựa chọn nngưng nhận. Vào bất kỳ lúc nào Bạn muốn chúng tôi ngưng gửi thư, vui lòng liên hệ với chúng tôi, yêu cầu của Bạn sẽ được xử lý trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày PACE nhận được thông tin. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của Bạn và bảo đảm rằng Bạn sẽ không nằm trong danh sách gửi thư khuyến mại tiếp thị trong tương lai.

IV. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho các mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”), bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Bạn cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Bạn và thực hiện quy trình xác thực khách hàng;
 • Xử lý việc đăng ký của Bạn đối với bất kỳ Sản Phẩm, Dịch Vụ nào do chúng tôi đề xuất hoặc cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm của bên thứ ba);
 • Đánh giá khả năng phù hợp của Bạn đối với việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Cung cấp các Sản Phẩm, Dịch Vụ của PACE hoặc các tổ chức thuộc hệ thống PACE;
 • Liên hệ với Bạn nhằm trao đổi thông tin, giao các hóa đơn, các báo cáo hoặc các tài liệu khác có liên quan;
 • Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các Sản Phẩm, Dịch Vụ hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị;
 • Lập các báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác mà pháp luật quy định;
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ Sản Phẩm, Dịch Vụ do chúng tôi cung cấp (dù được thực hiện bởi PACE hay hợp tác với một bên khác) mà có thể liên quan đến Bạn;
 • Sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử ... vào mục đích giới thiệu, quảng bá hoạt động đào tạo và truyền thông tại văn phòng, trên website hoặc các phương tiện mạng xã hội khác do chúng tôi quản lý.
 • Bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan; thực hiện các nghĩa vụ khác tuân thủ pháp luật áp dụng với PACE hoặc các tổ chức thuộc Hệ thống PACE;
 • Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng;
 • Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.

Nếu chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho các mục đích khác ngoài Mục Đích tại đây, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn cách chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này và thu thập bổ sung sự đồng ý của Bạn trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn cho các mục đích đó theo các luật và quy định hiện hành.

Nhằm thực hiện các Mục Đích nêu trên, chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn bằng cách thực hiện một hoặc nhiều hoạt động như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

V. CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nhằm thực hiện các “Mục Đích” nêu trên, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn với các tổ chức, cá nhân sau:

 • Các tổ chức thuộc hệ thống PACE (www.PACE.edu.vn);
 • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận của hệ thống PACE (bao gồm cả người lao động, cấp quản lý và nhân viên của họ);
 • Các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và nước ngoài, cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào là bên đại diện, bên được được ủy quyền của Bạn giao dịch với chúng tôi;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên ủy quyền hoặc chấp thuận của Bạn.
 • Các bên thứ ba mà Bạn đồng ý hoặc chúng tôi có cơ sở pháp lý để chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, cách thức và quy định pháp luật hiện hành. Các bên tiếp nhận Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa vụ bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn phù hợp với Chính sách này; các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của PACE và quy định pháp luật hiện hành.

VI. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN QUA BIÊN GIỚI

Nhằm thực hiện các Mục Đích nêu tại Thông Báo Xử Lý Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn đến các bên thứ ba liên quan của chúng tôi và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào khác theo quy định pháp luật.

Khi thực hiện việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân, PACE sẽ yêu cầu bên nhận bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.

VII. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý kể từ thời điểm chúng tôi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân do Bạn cung cấp và chúng tôi đã có cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được xử lý cho đến khi các mục đích xử lý dữ liệu đã được hoàn thành.

Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn do PACE lưu trữ sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, kể cả trên giải pháp lưu trữ điện toán đám mây. Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu về bảo mật dữ liệu của hệ thống PACE, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các Mục Đích được nêu trong Thông Báo Xử Lý Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

VIII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

1. Trừ trường hợp luật có quy định khác, Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp bên dưới, bao gồm:

 • Quyền được biết: Bạn được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;
 • Quyền đồng ý: Bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;
 • Quyền truy cập: Bạn được yêu cầu để xem hoặc yêu cầu để chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn được quyền rút lại sự đồng ý về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Quyền xóa dữ liệu: Bạn được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong một số trường hợp theo quy định pháp luật;
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong một số trường hợp theo quy định pháp luật;
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Bạn được yêu cầu cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn trong một số trường hợp theo quy định pháp luật;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Bạn được phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị;;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; và
 • Quyền tự bảo vệ.

Bạn nên lưu ý rằng việc Bạn thực hiện một trong các yêu cầu trên của mình có thể khiến Sản Phẩm và Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp đến Bạn bị giới hạn, hạn chế, đình chỉ, hủy bỏ, ngăn chặn hoặc bị cấm, tùy từng trường hợp. Vì lý do đó, việc Bạn thực hiện một trong các yêu cầu trên cũng có thể được xem là sự chấm dứt từ phía Bạn đối với bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào mà Bạn có thể có với chúng tôi và chúng tôi bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của chúng tôi trong các trường hợp đó.

2. Bạn có các nghĩa vụ sau đối với Dữ Liệu Cá Nhân:

 • Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn;
 • Tôn trọng và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác;
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Tham gia vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân; và
 • Các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.
 • Các nghĩa vụ khác được quy định tại các luật và quy định hiện hành.

IX. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như chuẩn quốc tế SSL, tường lửa, mã hóa… nhằm bảo vệ và ngăn chặn việc Dữ liệu cá nhân của Bạn bị truy cập, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật hoàn toàn. Do vậy, chúng tôi không thể cam kết bảo mật một cách tuyệt đối Dữ liệu cá nhân của Bạn trong một số trường hợp như (i) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Bạn, (ii) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, hệ thống bị hacker tấn công.

Bạn cần biết rõ rằng bất kỳ thời điểm nào Bạn tiết lộ và công khai Dữ liệu cá nhân của Bạn, dữ liệu đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của Bạn và chúng tôi.

Chúng tôi khuyến cáo Bạn bảo quản thiết bị cá nhân (máy điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân…) trong quá trình sử dụng; Bạn nên đăng xuất khỏi tài khoản của mình khi không có nhu cầu sử dụng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị tấn công, PACE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Bạn được biết theo quy định pháp luật.

Không gian mạng không phải là một môi trường an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu cá nhân của Bạn được chia sẻ qua không gian mạng sẽ luôn được bảo mật. Khi Bạn truyền tải Dữ liệu cá nhân qua không gian mạng, Bạn chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Bạn có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật.

X. BẢO MẬT

1. Bảo mật dữ liệu

 • Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. PACE luôn cố gắng bảo đảm Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng chúng tôi sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp liên quan đến việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân.

2. Cam kết về Bảo mật dữ liệu

 • Bạn và PACE đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Bạn nên thận trọng về Dữ Liệu Cá Nhân để không bị tổn hại bằng cách bảo đảm rằng Bạn không cố ý hoặc vô ý chia sẻ hoặc cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng những thông tin này một cách trái phép. Chúng tôi nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Bạn.
 • Bạn nên bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách bảo mật những thông tin này. Nếu Bạn phát hiện Dữ Liệu Cá Nhân của mình đã bị tiết lộ cho bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Thông tin Liên hệ với Chúng tôi

Học Viện Quản Lý PACE
341 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3837.0208
Hộp thư điện tử: contact@PACE.edu.vn